Cookies

Ochrana osobných údajov:
 
1. Základné ustanovenia:
 
Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „ZoOOÚ”) je spoločnosť DreamBed, s. r. o., so sídlom Rákocziho 2013/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 52 224 201, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo:  37764/P (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
 
kontaktná adresa: DreamBed, s. r. o., prevádzka Hollého 54, 083 01 Sabinov, sídlo Rákocziho 2013/8, 082 21 Veľký Šariš
email: [email protected]
telefónne číslo: +421 51 77 54 318
 
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 
Prevádzkovateľ osobných údajov nepoveril žiadneho sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov.
 
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 
2. Zdroje spracovávaných osobných údajov:
 
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky.
 
Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 
3. Zákonnosť a účel spracúvania osobných údajov:
 
Právny základ spracúvania osobných údajov:
- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ,
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa, podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOÚ.
 
Účel spracúvania osobných údajov:
- vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim ako prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
- zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 
Na strane prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 ZoOOÚ, pretože rozhodnutie prevádzkovateľa je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 
4. Doba uchovávania údajov:
 
Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje dotknutej osoby:
- na dobu, kým je to potrebné na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (na dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- na dobu, kým je dotknutou osobou odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu (najdlhšie na dobu 5 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu).
 
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ vykoná výmaz týchto osobných údajov.
 
5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa):
 
Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru na základe zmluvy, osoby zabezpečujúce služby prevádzkovania elektronického obchodu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním elektronického obchodu a osoby zabezpečujúce marketingové služby.
 
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 
6. Práva dotknutej osoby:
 
Za podmienok stanovených v ZoOOÚ má dotknutá osoba:
- právo na informácie a prístup k svojim osobným údajom podľa 2. hlavy 1. dielu ZoOOÚ,
- právo na opravu, výmaz a obmedzenie osobných údajov podľa 2. hlavy 2. dielu ZoOOÚ,
- právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa 2. hlavy 3. dielu ZoOOÚ, 
- právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 14 ods. 3 ZoOOÚ, a to písomnou formou na poštovú adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu uvedenú v Základných ustanoveniach týchto podmienok o ochrane osobných údajov.
 
Dotknutá osoba, resp. kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
 
7. Zabezpečenie ochrany osobných údajov:
 
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov.
 
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 
8. Záverečné ustanovenia:
 
Pri odosielaní objednávky prostredníctvom internetového objednávkového formulára kupujúci zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. 
 
Prevádzkovateľ je oprávnený podmienky ochrany osobných údajov zmeniť, pričom má povinnosť túto novú verziu podmienok zverejniť na svojej internetovej stránke. Zároveň prevádzkovateľ oboznámi kupujúceho s novou verziou podmienok prostredníctvom emailu na ním poskytnutú emailovú adresu.
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2023.
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
 
Týmto udeľujem spoločnosti DreamBed, s. r. o., so sídlom Rákocziho 2013/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 52 224 201, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo:  37764/P, dobrovoľne a na základe dohody, súhlas so spracovaním svojich uvedených osobných údajov za účelom telefonického aj písomného oslovenia v súvislosti s obchodnými ponukami a marketingovými oznámeniami (napr. o akciovom sortimente, výpredajoch, súťažiach a podobne). Bol som oboznámený s tým, že spoločnosť DreamBed, s.r.o. bude moje osobné údaje na základe môjho súhlasu uchovávať, chrániť, vyhodnocovať a na základe týchto údajov ma môže kontaktovať, a to najdlhšie na dobu 10 rokov od udelenia tohto súhlasu, čo predstavuje štandardnú dobu na výmenu matraca za nový, a vďaka tomu môže ponúknuť vhodný produkt.
 
Za účelom aktualizovania týchto osobných údajov sa zaväzujem oznámiť akúkoľvek zmenu spracovávaných osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, s plným vedomím možných dôsledkov a s poučením o právach, vyplývajúcich mi zo zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasujem, že mi bolo zrozumiteľne oznámené, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám - spolupracujúcim spoločnostiam, za vyššie uvedeným účelom. Tieto spolupracujúce spoločnosti sú:   Quality Delivery Logistics, s.r.o., Sládkovičova 27/A, 97405 Banská Bystrica, IČO: 55 674 844
 
Bol som poučený, že mi spoločnosť DreamBed, s. r. o. (mail: [email protected], poskytne všetky informácie o mojich osobných údajoch, ktoré spracováva, a zároveň môžem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať a žiadať o opravu alebo vymazanie mojich osobných údajov, obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu či uplatniť právo na prenosnosť údajov. V súvislosti so spracovaním je možné podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.
 
 
Nastavenia cookies:
 
Akákoľvek webová stránka môže pri jej návšteve ukladať alebo čítať informácie uložené vo Vašom prehliadači pre danú stránku, väčšinou vo forme cookies. Tieto informácie môžu byť o Vás, Vašich nastaveniach alebo Vašom zariadení. Väčšina z nich sa využíva na to, aby stránka mohla fungovať správne.
 
Pretože rešpektujeme Vaše právo na súkromie, môžete si vybrať a nepovoliť niektoré typy cookies. Kliknite na rôzne kategórie cookies, aby ste sa dozvedeli viac a zmenili naše východiskové nastavenie. Upozorňujeme, že blokovaním niektorých cookies sa môže zhoršiť celková použiteľnosť a dojem zo stránky.
 
Nevyhnutné cookies:
Tieto cookies sú nevyhnutné na chod tejto stránky a nie je možné ich vypnúť. Zvyčajne sú v nich uložené vaše nastavenia, či ste prihlásení, alebo iné informácie potrebné pre aplikáciu aby správne fungovala. V prehliadači je možné tieto cookies blokovať, ale časti stránky sa bez nich môžu stať nepoužiteľné.
 
Výkonnostné cookies:
Tieto cookies nám umožňujú počítať množstvo návštev, určiť z ktorých častí sveta prichádzajú a tiež merať a zlepšovať rýchlosť našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najnavštevovanejšie či najmenej navštevované a zistiť, ako sa návštevník po stránke pohybuje, a to všetko za účelom ďalšieho zlepšenia stránky. Všetky tieto informácie sú agregované, a teda anonymné.
 
Funkčné cookies:
Funkčné cookies umožňujú stránke pamätať si informácie, ktoré ovplyvňujú vzhľad a správanie stránky pre Vás, ako napríklad voľba meny.
 
Marketingové cookies:
Tieto cookies sú nastavené našimi partnermi prostredníctvom našej stránky. Využívajú sa na vytvorenie Vášho marketingového profilu, aby Vám mohla byť ponúknutá relevantná reklama naprieč viacerými stránkami. Identifikujú Vás podľa prehliadača a zariadenia na ktorom ste, žiadne ďalšie dáta k dispozícií nemajú.