Reklamačné podmienky

X. Reklamácia tovaru
 
10.1. Nasledovné práva a povinnosti týkajúce sa reklamácie tovaru sa vzťahujú na tovar zakúpený kupujúcim od Predávajúceho v rámci elektronického obchodu Predávajúceho prevádzkovaného na internetovej stránke  www.dreambed.sk.
 
10.2. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady tovaru, na ktoré bol Predávajúcim v čase uzatvárania zmluvy o predaji tovaru upozornený, alebo o ktorých musel vedieť s prihliadnutím na okolnosti uzatvárania zmluvy o predaji tovaru.
 
10.3. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar zakúpený u Predávajúceho, ktorý vykazuje vady spôsobené výrobcom, dodávateľom alebo Predávajúcim a na ktorý sa zároveň vzťahuje záruka.
 
10.4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady tovaru po predložení tovaru vrátane jeho príslušenstva, priloženej dokumentácie a návodu Predávajúcemu spolu so záručným listom a potvrdením o zaplatení za tovar. 
 
10.5. Reklamáciu tovaru je možné uplatniť na adrese prevádzky  DreamBed, s. r. o., Hollého  54, 083 01 Sabinov.  
 
10.6. Kupujúci môže reklamáciu tovaru uplatniť tak, že vyplní reklamačný formulár, ktorý nájde na internetovej stránke www.dreambed.sk a tento formulár zašle Predávajúcemu prostredníctvom emailu na emailovú adresu [email protected] alebo v písomnej podobe zaslaním listovej zásielky na adresu: DreamBed, s. r. o., prevádzka Hollého 54, 083 01 Sabinov. 
 
10.7.  Všetky informácie o servisných miestach určených na záručný a pozáručný servis tvoria súčasť záručného listu, resp. Predávajúci tieto informácie poskytne kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailovej správy.
 
10.8. Kupujúci má povinnosť uplatniť reklamáciu tovaru bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru.
 
10.9. Po uplatnení reklamácie tovaru kupujúcim, Predávajúci alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe.
 
10.10. V zmysle ustanovenia § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa Predávajúci alebo ním určená osoba určí spôsob vybavenie reklamácie v závislosti od toho, akú vadu tovaru kupujúci uviedol pri uplatnení reklamácie. Predávajúci resp. ním určená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim, ak na zistenie stavu tovaru, ktorý je predmetom reklamácie, musí byť tento tovar podrobený zložitému technickému posúdeniu.
 
10.11. Predávajúci alebo ním poverená osoba vybaví reklamáciu ihneď po uskutočnení výberu spôsobu vybavenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uskutočnenia výberu spôsobu vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
10.12. Predávajúci bude o výsledku reklamácie informovať kupujúceho nimi dohodnutým spôsobom, najmä e-mailom alebo doporučeným listom. Rovnakým spôsobom zašle Predávajúci kupujúcemu aj písomný doklad podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP.
  
10.13. Ak kupujúci - spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy o predaji tovaru, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu jej zamietnutím len vtedy, ak sa jeho rozhodnutie opiera o vyjadrenie znalca alebo odborné stanovisko vydané autorizovanou, alebo akreditovanou osobou.
 
10.14. Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu po uplynutí 12 mesiacov od uzavretia zmluvy o predaji tovaru a Predávajúci reklamáciu zamietol, osoba vybavujúca reklamáciu je povinná v potvrdení o vybavení reklamácie uviesť osobu, ktorej môže kupujúci poslať tovar na odborné posúdenie. Ak sa na základe odborného posúdenia preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu, kupujúci môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
10.15. Nárok kupujúceho na uplatnenie záruky u Predávajúceho zaniká uplynutím záručnej doby, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú vlastnostiam tovaru, najmä vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy, neodborné zaobchádzanie, nesprávna obsluha, zanedbanie starostlivosti o tovar, nadmerné zaťažovanie tovaru, používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii priloženej k tovaru a / alebo v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi, poškodenie tovaru nepredvídateľnými a / alebo neodvrátiteľnými udalosťami, poškodenie tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, poškodenie tovaru vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou, alebo iným zásahom vyššej moci.
 
10.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu:
- opravou tovaru,
- výmenou tovaru,
- vrátením kúpnej ceny,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 
10.17. Záručná doba je 24 mesiacov (ak nie je uvedené pri výrobku alebo v záručnom liste inak). Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 
10.18. Ak dôjde k výmene tovaru, nová záručná doba začne plynúť od prevzatia nového tovaru.
 
10.19. Všetky opravy tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, vykonané v rámci reklamácie sú bezplatné, iba ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky. 
 
10.20. Za vadu tovaru sa vzhľadom na povahu materiálov (prírodný, textilný, umelý) nepovažuje bežný rozdiel vo farebnom odtieni alebo štruktúre.
 
10.21. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu než je pôvodná cena nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 
10.22. V prípade výskytu odstrániteľnej vady tovaru, Predávajúci vybaví reklamáciu tak, že zabezpečí opravu tovaru alebo tovar vykazujúci vadu vymení za iný kus. V prípade výskytu vady na časti tovaru, ktorú je možné samostatne   vymeniť, má kupujúci nárok len na výmenu tejto časti, nie na výmenu celej veci.
 
10.23. V prípade výskytu neodstrániteľnej vady tovaru, Predávajúci vybaví reklamáciu tak, že takýto tovar vymení za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších parametrov, alebo kupujúcemu peniaze za tovar vráti.
 
10.24. Ak ide o neodstrániteľnú vadu alebo o jednu viac ako dvakrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych viac ako troch odstrániteľných vád súčasne, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, Predávajúci vybaví reklamáciu tak, že takýto tovar vymení za iný funkčný kus obdobných parametrov, alebo kupujúcemu vráti za tovar peniaze. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, Predávajúci vybaví reklamáciu tak, že poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 
10.25. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu tovaru, ale kupujúci trvá na tom, že vada tovaru naďalej existuje a nebola Predávajúcim odstránená hoci by mala byť, môže si kupujúci voči Predávajúcemu uplatniť svoje právo na odstránenie vady súdnou cestou na príslušnom súde Slovenskej republiky.
 
Na stiahnutie - Reklamačný formulár