Vrátenie tovaru

IX. Odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru a vrátanie tovaru
 
Kupujúci – spotrebiteľ: 
9.1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru (kúpnej zmluvy) bez udania dôvodu, a to v zákonnej lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy si kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. 
 
9.2. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru je kupujúci povinný o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať Predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to prostredníctvom zaslania:
- listu na adresu: DreamBed, s. r. o., adresa prevádzky predávajúceho Hollého 54, 083 01 Sabinov alebo na adresu sídla Rákocziho 2013/8, 082 21 Veľký Šariš
- e-mailu na adrese [email protected] alebo
- vyplneného vzorového formuláru na odstúpenie od zmluvy - Formulár na odstúpenie od zmluvy DreamBed
 
9.3. Kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný alebo odovzdaný. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený aj na internetovej stránke Predávajúceho. Vo formulári na odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru sa uvádza najmä špecifikácia tovaru, dátum objednania tovaru, dátum dodania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho, podpis kupujúceho a dátum vyplnenia formulára. Kupujúci môže uviesť, akým spôsobom majú byť vrátené peňažné prostriedky. V tejto súvislosti uvedie bankové údaje alebo poštovú adresu.
 
9.4. Ak kupujúci využije možnosť odstúpiť od zmluvy prostredníctvom online formuláru, prijatie odstúpenia od zmluvy, Predávajúci mu bezodkladne potvrdí prijatie vyplneného formuláru emailom.
 
9.5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 
9.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o predaji tovaru, zrušuje sa od začiatku každá zmluva súvisiaca so zmluvou o predaji tovaru uzatvorená medzi Predávajúcim a kupujúcim.
 
9.7. V prípade odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru je kupujúci povinný vrátiť tovar Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr pred uplynutím 14-dňovej lehoty určenej na odstúpenie od zmluvy. Tovar možno vrátiť jeho zaslaním na poštovú adresu DreamBed, s.r.o., prevádzka Hollého 54, 083 01 Sabinov, alebo jeho odovzdaním na tejto adrese. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný Predávajúcemu späť v posledný deň 14-dňovej lehoty. Kupujúci má povinnosť vrátiť tovar v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, manuálu, záručného listu prípadne iných listín, ktoré boli priložené k tovaru.
 
9.8. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, má kupujúci povinnosť vrátiť tovar bez akýchkoľvek známok poškodenia. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je v takom prípade oprávnený domáhať sa náhrady škody voči kupujúcemu vo výške, o ktorú sa hodnota tovaru znížila.
 
9.9. V prípade nedodržania 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru, alebo ak vôľa spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru nie je jednoznačne formulovaná, odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru sa považuje za neplatné a Predávajúcemu nevznikajú povinnosti spojené s neplatným odstúpením od zmluvy o predaji tovaru. V prípade neplatného odstúpenia od zmluvy má Predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.
 
9.10. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy o predaji tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia kupujúceho, v ktorom prejaví vôľu odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru. 
 
9.11. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru nie je Predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar vrátený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Uvedené neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 
9.12. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 
9.13. Vrátenie finančných prostriedkov bude uskutočnené rovnakým spôsobom, akým kupujúci uhradil kúpnu cenu, ak si kupujúci vo svojom vyhlásení o odstúpení od zmluvy výslovne nezvolí iný spôsob platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade, ak kúpna cena bola uhradená v hotovosti, kupujúci môže požiadať predávajúceho o vrátenie finančných prostriedkov na bankový účet, ktorý uvedie vo formulári na odstúpenie od zmluvy.
 
9.14. Pri odstúpení od zmluvy o predaji tovaru znáša kupujúci priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Výška priamych nákladov spojených s vrátením tovaru závisí od veľkosti tovaru, jeho hmotnosti, od vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje služby.
 
9.15. Ak je predmetom zmluvy o predaji tovaru atypický tovar, v zmysle ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru bez udania dôvodu, ktoré bolo upravené podľa prianí spotrebiteľa alebo pre jeho osobu. Kupujúci potvrdzuje, že pred odoslaním záväznej objednávky si skontroloval ním zadané rozmery tovaru, resp. špecifické požiadavky na tovar. Všetky tovary ponúkané Predávajúcim označené ako tovary "skladom" sú štandardné a typické tovary. Produkty vyrobené podľa priania zákazníka sú ponúkané spotrebiteľovi ako atypické tovary.
 
9.16. V zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nemôže odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru, predmetom ktorej je:
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 
Kupujúci – podnikateľ:
9.17. Na dôvody odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru uzavretej medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. Na vrátenie už poskytnutých plnení sa v prípade odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru primerane použijú ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy o predaji tovaru uzavretej medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.
 

Na stiahnutie  Formulár na odstúpenie od zmluvy DreamBed