Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky:

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Obchodná spoločnosť DreamBed s. r. o., so sídlom Rákocziho 2013/8, 08221 Veľký Šariš, IČO: 52 224 201, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 37764/P (ďalej len Predávajúci), sa špecializuje na kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

1.2. Kontaktné údaje Predávajúceho: 

Tel.:         +421 51 77 54 318

email: [email protected]

        adresa prevádzky: Hollého 54, 083 01 Sabinov - na tejto adrese je možné a predávajúcim odporúčané vybavovať akúkoľvek písomnú korešpondenciu alebo osobné stretnutia  

1.3. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) sú upravené práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o predaji tovaru uzatvorenej medzi Predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je povinnosť Predávajúceho odovzdať tovar kupujúcemu a povinnosť kupujúceho objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Predmetom kúpy sa rozumie tovar uvedený na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.dreambed.sk. Zároveň VOP upravujú podmienky dodania tovaru, prepravné, balné, platobné podmienky a reklamáciu chybného alebo poškodeného tovaru. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o predaji tovaru.

1.4. Na účely týchto VOP sa pod pojmom Kupujúci rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.5. Tieto VOP upravujú podmienky zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a kupujúcim v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa), zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku), zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov ako aj inými súvisiacimi predpismi (ďalej len Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa) a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len Obchodný zákonník).

1.6. Úprava vzájomných právnych vzťahov v zmysle týchto VOP má prednosť pred akýmikoľvek dispozitívnymi ustanoveniami príslušných právnych predpisov, ktoré by sa inak uplatňovali na predmetný právny vzťah medzi Predávajúcim a kupujúcim. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu o predaji tovaru, v zmysle ktorej budú podmienky upravené odlišne od týchto VOP, ustanovenia takejto zmluvy o predaji tovaru budú mať prednosť pred týmito VOP. Právne vzťahy vyslovene neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami vyššie spomenutých právnych predpisov.

II. Predávaný tovar

2.1. Informácia o označení tovaru, jeho hlavných vlastnostiach a kúpnej cene je uvedená pri každom produkte uverejnenom na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v elektronickom obchode Predávajúceho sú uvedené vrátane DPH.

2.2. Predávajúci nezaručuje, že tovar vybraný kupujúcim bude okamžite dostupný. Dostupnosť konkrétneho tovaru si kupujúci môže overiť dopytovaním u Predávajúceho.

III. Objednávka a uzavretie zmluvy o predaji podniku

3.1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s vlastnosťami tovaru ako sú vymedzené v popise na internetovej stránke Predávajúceho, jeho cenou, nákladmi spojenými s jeho dodaním, ako aj o tom, že predmetnú cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru je povinný Predávajúcemu uhradiť v súlade so zvoleným spôsobom platby.

3.2. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s týmito VOP, že im porozumel a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

3.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme Predávajúceho. Kupujúci bude o tejto skutočnosti vyrozumený potvrdením o prijatí objednávky zaslaným prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke. Súčasťou e-mailu o potvrdení objednávky sú aj VOP.

3.4. Obsahom potvrdenia objednávky je najmä názov objednaného tovaru, špecifikácia tovaru, cena za tovar vrátane DPH, dodacia lehota, miesto dodania tovaru, informácia o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto dodania tovaru, údaje o Predávajúcom v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktné údaje a iné.

3.5. Zmluva o predaji tovaru je uzavretá momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu. Predmetom zmluvy o predaji tovaru je tovar špecifikovaný v objednávke kupujúceho. Tovar sa predáva za cenu stanovenú Predávajúcim na jeho internetovej stránke elektronického obchodu.

3.6. Objednávka je pre kupujúceho záväzná. Kupujúci má možnosť zrušiť svoju objednávku oznámením o zrušení objednávky, ktoré je povinný doručiť emailom na kontaktnú emailovú adresu Predávajúceho najneskôr do 24 hodín od doručenia potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho. V oznámení o zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, číslo objednávky, názov tovaru a jeho bližší popis, prípadne číslo tovaru, pod ktorým je predmetný tovar evidovaný na internetovej stránke Predávajúceho, ak takéto číslo bolo tovaru pridelené. Za zrušenie objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci pred zrušením objednávky zaplatil kúpnu cenu v plnej výške alebo jej časť, Predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú sumu spôsobom, na ktorom sa dohodnú, najmä prevodom na bankový účet kupujúceho.

3.7. V prípade, ak údaje uvedené v potvrdení o objednávke nekorešpondujú s údajmi zadanými kupujúcim v objednávke, resp. došlo zo strany kupujúceho k chybe v písaní, kupujúci túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu.

IV. Kúpna cena

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu platnú v čase uzavretia zmluvy o predaji tovaru. Predávajúci na internetovej stránke svojho elektronického obchodu uvádza aktuálne platné ceny ponúkaného tovaru. Ceny tovarov sú uvedené vrátane všetkých príslušných daní a poplatkov, ktoré je kupujúci povinný za tovar zaplatiť. 

4.2. Akciové ceny sú platné len do vypredania zásob alebo sú časovo limitové, čo Predávajúci uvedie pri konkrétnom tovare.

4.3. V prípade, ak Predávajúci po prijatí objednávky zistí, že cena za objednaný tovar je vyššia než cena uvedená pri predmetom tovare, pred potvrdením objednávky je povinný vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. Až udelením preukázateľného súhlasu kupujúcim so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho sa zmluva o predaji tovaru považuje za uzavretú.

4.4. Ak Predávajúci po prijatí objednávky zistí, že systém chybne vygeneroval nižšiu cenu za tovar, než jeho skutočnú cenu, upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho, pričom je povinný vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. Udelením výslovného súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho sa zmluva o predaji tovaru považuje za uzavretú.

V. Platobné podmienky

5.1. Platbu za tovar je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

- platbou na dobierku v mieste dodania tovaru, a to v hotovosti alebo platobnou kartou,

- bezhotovostným prevodom uskutočneným vopred na bankový účet Predávajúceho:

peňažný ústav:   ČSOB, a.s.

IBAN:     SK 78 7500 0000 0040 2674 8875

SWIFT/BIC:     CEKOSKBX

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úhradu nevratnej zálohy vo výške 50 % z konečnej ceny objednávky v prípade, ak ide o tovar atypického rozmeru, alebo ak ide o objednávku, ktorej celková cena prekračuje 600,- EUR.

5.3. Platbu na dobierku vykoná kupujúci pri preberaní tovaru na adrese, ktorú uviedol vo svojej objednávke. Tento spôsob platby je Predávajúcim spoplatnený nákladmi na dobierku vo výške 2,- EUR.

5.4. V prípade platby bezhotovostným prevodom uhradí kupujúci cenu za tovar (vrátane nákladov na jeho dopravu) prevodom na bankový účet Predávajúceho v zmysle platobných údajov uvedených v zálohovej faktúry. Predávajúci zálohovú faktúru zasiela kupujúcemu prostredníctvom e-mailu spolu s potvrdením objednávky. Za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola kúpna cena v plnej výške pripísaná v prospech bankového účtu Predávajúceho. Od tohto momentu začína Predávajúcemu plynúť lehota na dodanie tovaru. Tento spôsob platby nie je Predávajúcim spoplatnený.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci neposkytuje ďalšie služby spojené s dodaním tovaru, najmä montáž alebo vynášku tovaru. V kúpnej cene za tovar nie sú tieto služby zahrnuté a Predávajúci nie je povinný tieto služby kupujúcemu poskytnúť.

VI. Dodacia lehota

6.1. Štandardná dodacia lehota je vyznačená jednotlivo pre každý produkt zverejnený v ponuke Predávajúceho. Pod pojmom štandardná dodacia lehota sa má na mysli orientačná lehota deklarujúca do koľkých pracovných dní od uzavretia zmluvy o predaji tovaru bude tovar odoslaný kupujúcemu, resp. odovzdaný zmluvnému prepravcovi na doručenie. Pri produktoch, kde je uvedená dostupnosť – skladom, štandardne odosielame objednané produkty nasledujúci pracovný deň od objednávky.

6.2. Pri zvolení platby bezhotovostným prevodom lehota na dodanie tovaru začína plynúť až pripísaním kúpnej ceny v plnej výške v prospech bankového účtu Predávajúceho. V prípade, kedy si Predávajúci vyhradil právo požadovať úhradu zálohy, lehota na dodanie tovaru začína plynúť až pripísaním zálohy v plnej výške v prospech bankového účtu Predávajúceho.

6.3. Štandardná dodacia lehota sa môže predĺžiť v dôsledku vyššej moci alebo iných Predávajúcim nezavinených okolností. Ak to bude možné, kupujúci bude o týchto skutočnostiach vyrozumený Predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

6.4. Ak Predávajúci nie je schopný dodať tovar v stanovenej štandardnej lehote z dôvodu vypredania skladových zásob alebo nemožnosti jeho obstarania v dohodnutom termíne, kupujúci ma právo odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru, o čom bude vyrozumený prostredníctvom e-mailu. V takomto prípade má Predávajúci povinnosť vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia kupujúceho, v ktorom prejaví vôľu odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru. Vôľa kupujúceho odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru musí byť jednoznačne formulovaná s uvedením dôvodu odstúpenia, v opačnom prípade sa odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho bude považovať za neplatné.

VII. Dodanie tovaru

7.1. Kupujúci je povinný uhradiť náklady za dodanie tovaru v súlade so zvoleným druhom dopravy, a to nasledovne:

- vyzdvihnutie na prevádzke Predávajúceho nie je spoplatnené,

- za doručenie zásielky prostredníctvom vlastného dopravcu / kuriérskej spoločnosti sa účtuje poplatok vo výške 5,- EUR pri objednávke do 50 € s DPH.  

7.2. Akonáhle je tovar dostupný na sklade, Predávajúci informuje kupujúceho o predpokladanom termíne doručenia tovaru. O odovzdaní tovaru prepravcovi je kupujúci vyrozumený automaticky vygenerovaným e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke. 

7.3. V prípade, že pre osobitné vlastnosti tovaru nebude možné doručiť tovar spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil, bude kupujúci informovaný o zmene prepravy prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Tovar bude v takomto prípade odoslaný kupujúcemu až po udelení výslovného súhlasu kupujúceho so zmeneným spôsobom dopravy. V prípade, že kupujúci so zmenou súhlasí, znáša náklady na tento iný spôsob doručenia tovaru. Ak kupujúci so zmenou nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru. V takomto prípade má Predávajúci povinnosť vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia kupujúceho, v ktorom prejaví vôľu odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru. Vôľa kupujúceho odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru musí byť jednoznačne formulovaná s uvedením dôvodu odstúpenia, v opačnom prípade sa odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho bude považovať za neplatné.

7.4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke potvrdenej Predávajúcim, za predpokladu, že sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.5. Kupujúci prevezme tovar osobne. Ak to nie je možné, kupujúci zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú pre prípad svojej neprítomnosti písomne splnomocnil na prevzatie zásielky. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný predložiť na preukázanie svojej totožnosti občiansky preukaz alebo iný identifikačný doklad. Osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť originál alebo kópiu potvrdenia o prijatí objednávky, doklad o zaplatení kúpnej ceny za tovar resp. o zaplatení zálohy (ak sa kúpna cena platila vopred alebo sa platila záloha) a originál alebo úradne overenú fotokópiu plnomocenstva. Kupujúci resp. splnomocnená osoba zároveň podpíše protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

7.6. Kupujúci by mal spolu s prepravcom pri preberaní tovaru skontrolovať stav zásielky, najmä stotožniť údaje adresáta uvedeného na zásielke s údajmi kupujúceho, skontrolovať počet zásielok a stav obalu zásielky, a to podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ak je táto zjavne neúplná alebo poškodená. O tomto kupujúci spíše s dopravcom škodový protokol. Prevzatím zásielky kupujúci potvrdzuje, že v momente prevzatia zásielky bola táto bez akýchkoľvek zjavných vád.

7.7. Kupujúci má právo zásielku pred jej prevzatím riadne skontrolovať. Kupujúci by mal zásielku prevziať, len ak nejaví známky poškodenia (napr. roztrhnutý obal, deformácia a iné). Kupujúcemu sa neodporúča podpisovať prepravcovi dodací list pred vykonaním dôkladnej kontroly tovaru. V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky alebo poškodenia samotného tovaru je nutné s vodičom spísať protokol o škode.

7.8. V prípade, že si kupujúci zásielku nepreberie z dôvodu jeho neprítomnosti alebo iného dôvodu, o ktorom Predávajúceho včas neinformoval a dodanie tovaru bude potrebné opakovať, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, najmä náklady na opakované dodanie tovaru a skladné. Výška týchto nákladov sa líši v závislosti od vlastností tovaru, najmä od jeho rozmerov.

7.9. Súčasťou každej zásielky je okrem objednaného tovaru aj faktúra a v závislosti od druhu tovaru aj záručný list, manuály, návody, prípadne iné doklady týkajúce sa tovaru. 

VIII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva náhodnej skazy na tovare alebo náhodného zhoršenia tovaru

8.1. V zmysle ustanovenia § 601 Občianskeho zákonníka si Predávajúci vyhradzuje, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k objednanému tovaru až po uhradení jeho kúpnej ceny vrátane nákladov na jeho dopravu v plnom rozsahu.

8.2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy na tovare alebo náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním objednaného tovaru. Ak kupujúci neprevezme tovar včas, nebezpečenstvo náhodnej skazy na tovare alebo náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho v čase, keď mu Predávajúci umožní s tovarom nakladať a kupujúci tovar neprevezme.

IX. Odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru a vrátanie tovaru

Kupujúci – spotrebiteľ: 

9.1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru (kúpnej zmluvy) bez udania dôvodu, a to v zákonnej lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy si kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. 

9.2. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru je kupujúci povinný o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať Predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to prostredníctvom zaslania:

- listu na adresu: DreamBed, s. r. o., adresa prevádzky predávajúceho Hollého 54, 083 01 Sabinov alebo na adresu sídla Rákocziho 2013/8, 082 21 Veľký Šariš

- e-mailu na adrese [email protected] alebo

- vyplneného vzorového formuláru na odstúpenie od zmluvy.

9.3. Kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný alebo odovzdaný. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený aj na internetovej stránke Predávajúceho. Vo formulári na odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru sa uvádza najmä špecifikácia tovaru, dátum objednania tovaru, dátum dodania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho, podpis kupujúceho a dátum vyplnenia formulára. Kupujúci môže uviesť, akým spôsobom majú byť vrátené peňažné prostriedky. V tejto súvislosti uvedie bankové údaje alebo poštovú adresu.

9.4. Ak kupujúci využije možnosť odstúpiť od zmluvy prostredníctvom online formuláru, prijatie odstúpenia od zmluvy, Predávajúci mu bezodkladne potvrdí prijatie vyplneného formuláru emailom.

9.5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

9.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o predaji tovaru, zrušuje sa od začiatku každá zmluva súvisiaca so zmluvou o predaji tovaru uzatvorená medzi Predávajúcim a kupujúcim.

9.7. V prípade odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru je kupujúci povinný vrátiť tovar Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr pred uplynutím 14-dňovej lehoty určenej na odstúpenie od zmluvy. Tovar možno vrátiť jeho zaslaním na poštovú adresu DreamBed, s.r.o., prevádzka Hollého 54, 083 01 Sabinov, alebo jeho odovzdaním na tejto adrese. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný Predávajúcemu späť v posledný deň 14-dňovej lehoty. Kupujúci má povinnosť vrátiť tovar v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, manuálu, záručného listu prípadne iných listín, ktoré boli priložené k tovaru.

9.8. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, má kupujúci povinnosť vrátiť tovar bez akýchkoľvek známok poškodenia. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je v takom prípade oprávnený domáhať sa náhrady škody voči kupujúcemu vo výške, o ktorú sa hodnota tovaru znížila.

9.9. V prípade nedodržania 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru, alebo ak vôľa spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru nie je jednoznačne formulovaná, odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru sa považuje za neplatné a Predávajúcemu nevznikajú povinnosti spojené s neplatným odstúpením od zmluvy o predaji tovaru. V prípade neplatného odstúpenia od zmluvy má Predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.

9.10. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy o predaji tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia kupujúceho, v ktorom prejaví vôľu odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru. 

9.11. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru nie je Predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar vrátený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Uvedené neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.12. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

9.13. Vrátenie finančných prostriedkov bude uskutočnené rovnakým spôsobom, akým kupujúci uhradil kúpnu cenu, ak si kupujúci vo svojom vyhlásení o odstúpení od zmluvy výslovne nezvolí iný spôsob platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade, ak kúpna cena bola uhradená v hotovosti, kupujúci môže požiadať predávajúceho o vrátenie finančných prostriedkov na bankový účet, ktorý uvedie vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

9.14. Pri odstúpení od zmluvy o predaji tovaru znáša kupujúci priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Výška priamych nákladov spojených s vrátením tovaru závisí od veľkosti tovaru, jeho hmotnosti, od vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje služby.

9.15. Ak je predmetom zmluvy o predaji tovaru atypický tovar, v zmysle ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru bez udania dôvodu, ktoré bolo upravené podľa prianí spotrebiteľa alebo pre jeho osobu. Kupujúci potvrdzuje, že pred odoslaním záväznej objednávky si skontroloval ním zadané rozmery tovaru, resp. špecifické požiadavky na tovar. Všetky tovary ponúkané Predávajúcim označené ako tovary "skladom" sú štandardné a typické tovary. Produkty vyrobené podľa priania zákazníka sú ponúkané spotrebiteľovi ako atypické tovary.

9.16. V zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nemôže odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru, predmetom ktorej je:

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Kupujúci – podnikateľ:

9.17. Na dôvody odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru uzavretej medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. Na vrátenie už poskytnutých plnení sa v prípade odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru primerane použijú ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy o predaji tovaru uzavretej medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

X. Reklamácia tovaru

10.1. Nasledovné práva a povinnosti týkajúce sa reklamácie tovaru sa vzťahujú na tovar zakúpený kupujúcim od Predávajúceho v rámci elektronického obchodu Predávajúceho prevádzkovaného na internetovej stránke www.dreambed.sk.

10.2. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady tovaru, na ktoré bol Predávajúcim v čase uzatvárania zmluvy o predaji tovaru upozornený, alebo o ktorých musel vedieť s prihliadnutím na okolnosti uzatvárania zmluvy o predaji tovaru.

10.3. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar zakúpený u Predávajúceho, ktorý vykazuje vady spôsobené výrobcom, dodávateľom alebo Predávajúcim a na ktorý sa zároveň vzťahuje záruka.

10.4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady tovaru po predložení tovaru vrátane jeho príslušenstva, priloženej dokumentácie a návodu Predávajúcemu spolu so záručným listom a potvrdením o zaplatení za tovar. 

10.5. Reklamáciu tovaru je možné uplatniť na adrese prevádzky  DreamBed, s. r. o., Hollého  54, 083 01 Sabinov.  

10.6. Kupujúci môže reklamáciu tovaru uplatniť tak, že vyplní reklamačný formulár, ktorý nájde na internetovej stránke www.dreambed.sk a tento formulár zašle Predávajúcemu prostredníctvom emailu na emailovú adresu [email protected] alebo v písomnej podobe zaslaním listovej zásielky na adresu: DreamBed, s. r. o., prevádzka Hollého 54, 083 01 Sabinov. 

10.7. Všetky informácie o servisných miestach určených na záručný a pozáručný servis tvoria súčasť záručného listu, resp. Predávajúci tieto informácie poskytne kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailovej správy.

10.8. Kupujúci má povinnosť uplatniť reklamáciu tovaru bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru.

10.9. Po uplatnení reklamácie tovaru kupujúcim, Predávajúci alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe.

10.10. V zmysle ustanovenia § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa Predávajúci alebo ním určená osoba určí spôsob vybavenie reklamácie v závislosti od toho, akú vadu tovaru kupujúci uviedol pri uplatnení reklamácie. Predávajúci resp. ním určená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim, ak na zistenie stavu tovaru, ktorý je predmetom reklamácie, musí byť tento tovar podrobený zložitému technickému posúdeniu.

10.11. Predávajúci alebo ním poverená osoba vybaví reklamáciu ihneď po uskutočnení výberu spôsobu vybavenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uskutočnenia výberu spôsobu vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.12. Predávajúci bude o výsledku reklamácie informovať kupujúceho nimi dohodnutým spôsobom, najmä e-mailom alebo doporučeným listom. Rovnakým spôsobom zašle Predávajúci kupujúcemu aj písomný doklad podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP.

10.13. Ak kupujúci - spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy o predaji tovaru, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu jej zamietnutím len vtedy, ak sa jeho rozhodnutie opiera o vyjadrenie znalca alebo odborné stanovisko vydané autorizovanou, alebo akreditovanou osobou.

10.14. Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu po uplynutí 12 mesiacov od uzavretia zmluvy o predaji tovaru a Predávajúci reklamáciu zamietol, osoba vybavujúca reklamáciu je povinná v potvrdení o vybavení reklamácie uviesť osobu, ktorej môže kupujúci poslať tovar na odborné posúdenie. Ak sa na základe odborného posúdenia preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu, kupujúci môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.15. Nárok kupujúceho na uplatnenie záruky u Predávajúceho zaniká uplynutím záručnej doby, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú vlastnostiam tovaru, najmä vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy, neodborné zaobchádzanie, nesprávna obsluha, zanedbanie starostlivosti o tovar, nadmerné zaťažovanie tovaru, používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii priloženej k tovaru a / alebo v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi, poškodenie tovaru nepredvídateľnými a / alebo neodvrátiteľnými udalosťami, poškodenie tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, poškodenie tovaru vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou, alebo iným zásahom vyššej moci.

10.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu:

- opravou tovaru,

- výmenou tovaru,

- vrátením kúpnej ceny,

- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo

- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

10.17. Záručná doba je 24 mesiacov (ak nie je uvedené pri výrobku alebo v záručnom liste inak). Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

10.18. Ak dôjde k výmene tovaru, nová záručná doba začne plynúť od prevzatia nového tovaru.

10.19. Všetky opravy tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, vykonané v rámci reklamácie sú bezplatné, iba ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky. 

10.20. Za vadu tovaru sa vzhľadom na povahu materiálov (prírodný, textilný, umelý) nepovažuje bežný rozdiel vo farebnom odtieni alebo štruktúre.

10.21. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu než je pôvodná cena nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10.22. V prípade výskytu odstrániteľnej vady tovaru, Predávajúci vybaví reklamáciu tak, že zabezpečí opravu tovaru alebo tovar vykazujúci vadu vymení za iný kus. V prípade výskytu vady na časti tovaru, ktorú je možné samostatne vymeniť, má kupujúci nárok len na výmenu tejto časti, nie na výmenu celej veci.

10.23. V prípade výskytu neodstrániteľnej vady tovaru, Predávajúci vybaví reklamáciu tak, že takýto tovar vymení za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších parametrov, alebo kupujúcemu peniaze za tovar vráti.

10.24. Ak ide o neodstrániteľnú vadu alebo o jednu viac ako dvakrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych viac ako troch odstrániteľných vád súčasne, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, Predávajúci vybaví reklamáciu tak, že takýto tovar vymení za iný funkčný kus obdobných parametrov, alebo kupujúcemu vráti za tovar peniaze. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, Predávajúci vybaví reklamáciu tak, že poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z kúpnej ceny.

10.25. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu tovaru, ale kupujúci trvá na tom, že vada tovaru naďalej existuje a nebola Predávajúcim odstránená hoci by mala byť, môže si kupujúci voči Predávajúcemu uplatniť svoje právo na odstránenie vady súdnou cestou na príslušnom súde Slovenskej republiky.

XI. Ochrana osobných údajov

11.1. Osobné údaje poskytnuté kupujúcim budú použité na úkony súvisiace s vybavením objednávky a budú spracované na účely plnenia kúpnej zmluvy. Spracovávané osobné údaje sú prístupné správcovi osobných údajov a spracovateľom, s ktorými je správca osobných údajov v obchodnom styku a ktorí tieto údaje potrebujú k naplneniu účelu plnenia zmluvy. Tieto údaje budú bezpečne uložené a zabezpečené proti zneužitiu. Na žiadosť kupujúceho, resp. dotknutého subjektu budú poskytnuté údaje vymazané a nebudú naďalej využívané.

11.2. Pod pojmom osobné údaje sa má na mysli najmä meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, IČO a DIČ.

11.3. Predávajúci umožňuje prístup k osobným údajom dotknutého subjektu a poskytuje informácie o spracovávaných osobných údajoch. U predávajúceho je možné žiadať o opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu či uplatniť právo na prenosnosť údajov. V súvislosti so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

11.4. Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi kupujúceho bude zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len na dobu nevyhnutnú na splnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy o predaji tovaru a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Po splnení účelu spracúvania, Predávajúci zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho.  

11.5. Osobné údaje kupujúceho môžu byť na účel plnenia zmluvy poskytnuté tretím osobám - spolupracujúcim spoločnostiam. Tieto spolupracujúce spoločnosti sú: 

  Quality Delivery Logistics, s.r.o., Sládkovičova 27/A, 97405 Banská Bystrica, IČO: 55 674 844

11.6. Kupujúci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať písomnou formou.

XII. Riešenie sporov

12.1. Spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy o predaji tovaru, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky.

12.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy o predaji tovaru budú riešiť prednostne prostredníctvom vzájomných rokovaní. V prípade, ak tieto rokovania budú neúspešné, vzniknuté spory budú predložené príslušnému všeobecnému súdu na území Slovenskej republiky.

XIII. Orgán dozoru

13.1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia („SOI“), so sídlom Bajkalská 21/A, P.O. BOX 29, 827 99  Bratislava.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Ochrana osobných údajov:

1. Základné ustanovenia:

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „ZoOOÚ”) je spoločnosť DreamBed, s. r. o., so sídlom Rákocziho 2013/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 52 224 201, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo:  37764/P (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

kontaktná adresa: DreamBed, s. r. o., prevádzka Hollého 54, 083 01 Sabinov, sídlo Rákocziho 2013/8, 082 21 Veľký Šariš

email: [email protected]

telefónne číslo: +421 51 77 54 318

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ osobných údajov nepoveril žiadneho sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

2. Zdroje spracovávaných osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

3. Zákonnosť a účel spracúvania osobných údajov:

Právny základ spracúvania osobných údajov:

- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ,

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa, podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOÚ.

Účel spracúvania osobných údajov:

- vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim ako prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

- zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

Na strane prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 ZoOOÚ, pretože rozhodnutie prevádzkovateľa je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

4. Doba uchovávania údajov:

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje dotknutej osoby:

- na dobu, kým je to potrebné na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (na dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

- na dobu, kým je dotknutou osobou odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu (najdlhšie na dobu 5 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ vykoná výmaz týchto osobných údajov.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa):

Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru na základe zmluvy, osoby zabezpečujúce služby prevádzkovania elektronického obchodu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním elektronického obchodu a osoby zabezpečujúce marketingové služby.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Práva dotknutej osoby:

Za podmienok stanovených v ZoOOÚ má dotknutá osoba:

- právo na informácie a prístup k svojim osobným údajom podľa 2. hlavy 1. dielu ZoOOÚ,

- právo na opravu, výmaz a obmedzenie osobných údajov podľa 2. hlavy 2. dielu ZoOOÚ,

- právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa 2. hlavy 3. dielu ZoOOÚ, 

- právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 14 ods. 3 ZoOOÚ, a to písomnou formou na poštovú adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu uvedenú v Základných ustanoveniach týchto podmienok o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba, resp. kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

7. Zabezpečenie ochrany osobných údajov:

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia:

Pri odosielaní objednávky prostredníctvom internetového objednávkového formulára kupujúci zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. 

Prevádzkovateľ je oprávnený podmienky ochrany osobných údajov zmeniť, pričom má povinnosť túto novú verziu podmienok zverejniť na svojej internetovej stránke. Zároveň prevádzkovateľ oboznámi kupujúceho s novou verziou podmienok prostredníctvom emailu na ním poskytnutú emailovú adresu.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2023.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Týmto udeľujem spoločnosti DreamBed, s. r. o., so sídlom Rákocziho 2013/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 52 224 201, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo:  37764/P, dobrovoľne a na základe dohody, súhlas so spracovaním svojich uvedených osobných údajov za účelom telefonického aj písomného oslovenia v súvislosti s obchodnými ponukami a marketingovými oznámeniami (napr. o akciovom sortimente, výpredajoch, súťažiach a podobne). Bol som oboznámený s tým, že spoločnosť DreamBed, s.r.o. bude moje osobné údaje na základe môjho súhlasu uchovávať, chrániť, vyhodnocovať a na základe týchto údajov ma môže kontaktovať, a to najdlhšie na dobu 10 rokov od udelenia tohto súhlasu, čo predstavuje štandardnú dobu na výmenu matraca za nový, a vďaka tomu môže ponúknuť vhodný produkt.

Za účelom aktualizovania týchto osobných údajov sa zaväzujem oznámiť akúkoľvek zmenu spracovávaných osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, s plným vedomím možných dôsledkov a s poučením o právach, vyplývajúcich mi zo zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasujem, že mi bolo zrozumiteľne oznámené, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám - spolupracujúcim spoločnostiam, za vyššie uvedeným účelom. Tieto spolupracujúce spoločnosti sú: 123Kurier, s.r.o., Tomanoczyho 378, 02743 Nižná, IČO: 46598863

Bol som poučený, že mi spoločnosť DreamBed, s. r. o. (mail: [email protected], poskytne všetky informácie o mojich osobných údajoch, ktoré spracováva, a zároveň môžem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať a žiadať o opravu alebo vymazanie mojich osobných údajov, obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu či uplatniť právo na prenosnosť údajov. V súvislosti so spracovaním je možné podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

 

Nastavenia cookies:

Akákoľvek webová stránka môže pri jej návšteve ukladať alebo čítať informácie uložené vo Vašom prehliadači pre danú stránku, väčšinou vo forme cookies. Tieto informácie môžu byť o Vás, Vašich nastaveniach alebo Vašom zariadení. Väčšina z nich sa využíva na to, aby stránka mohla fungovať správne.

Pretože rešpektujeme Vaše právo na súkromie, môžete si vybrať a nepovoliť niektoré typy cookies. Kliknite na rôzne kategórie cookies, aby ste sa dozvedeli viac a zmenili naše východiskové nastavenie. Upozorňujeme, že blokovaním niektorých cookies sa môže zhoršiť celková použiteľnosť a dojem zo stránky.

Nevyhnutné cookies:

Tieto cookies sú nevyhnutné na chod tejto stránky a nie je možné ich vypnúť. Zvyčajne sú v nich uložené vaše nastavenia, či ste prihlásení, alebo iné informácie potrebné pre aplikáciu aby správne fungovala. V prehliadači je možné tieto cookies blokovať, ale časti stránky sa bez nich môžu stať nepoužiteľné.

Výkonnostné cookies:

Tieto cookies nám umožňujú počítať množstvo návštev, určiť z ktorých častí sveta prichádzajú a tiež merať a zlepšovať rýchlosť našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najnavštevovanejšie či najmenej navštevované a zistiť, ako sa návštevník po stránke pohybuje, a to všetko za účelom ďalšieho zlepšenia stránky. Všetky tieto informácie sú agregované, a teda anonymné.

Funkčné cookies:

Funkčné cookies umožňujú stránke pamätať si informácie, ktoré ovplyvňujú vzhľad a správanie stránky pre Vás, ako napríklad voľba meny.

Marketingové cookies:

Tieto cookies sú nastavené našimi partnermi prostredníctvom našej stránky. Využívajú sa na vytvorenie Vášho marketingového profilu, aby Vám mohla byť ponúknutá relevantná reklama naprieč viacerými stránkami. Identifikujú Vás podľa prehliadača a zariadenia na ktorom ste, žiadne ďalšie dáta k dispozícií nemajú.